Απρ 20 2008
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Εκτύπωση E-mail
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γράφει ο/η Administrator   
20.04.08

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1.Απόφαση τοποθέτησης - πρόσληψης.
2.Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3.Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η διαπίστωση ότι το πτυχίο χορηγήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 93/16 της Ε.Ε (για γιατρούς που αποφοίτησαν από Ιατρικές Σχολές σε χώρα της Ε.Ε.)
4.Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
5.Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου (εάν υπάρχει) ή απαλλαγής αυτής.
6.Πιστοποιητικό Υγείας.
7.Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο.
8.Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή τούτων ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησής τους αναβολή στράτευσης.
9.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία).
10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την Οικονομική Εφορία ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
11.Α.Φ.Μ.
12.Βιβλιάριο ΤΣΑΥ6.Πιστοποιητικό Υγείας.

Για την χορήγηση του πιστοποιητικού υγείας χρειάζεται ακτινογραφία θώρακος με γνωμάτευση παθολόγου και γνωμάτευση ψυχιάτρου.
Για τους απολυόμενους από τον στρατό καλό είναι να έχουν το πιστοποιητικό τύπου Α΄ εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων όταν πάνε στον ψυχίατρο.
Δύο φωτογραφίες, μία για την ακτινογραφία και μία για την βεβαίωση.
10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την Οικονομική Εφορία ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Συμπληρώνεις δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά στοιχεία και δηλώνεις  ότι " δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχω άλλη έμισθη θέση".
Την καταθέτεις στο πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ., από όπου σου δίνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια σου την σφραγίζει το τμήμα μητρώου και το  τμήμα εισοδήματος. Την υπεύθυνη δήλωση μπορείς να την καταθέσεις σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. επιθυμείς.

Τελευταία ανανέωση ( 18.07.08 )
 
 
 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Copyright vEsti24
ΩΡΑ...
Live Users
No users online
Alexa rank and stats

By "Creations"